Selamat Datang Ke SACAD

Polisi SACAD


    Satu aduan untuk satu Pusat Tanggungjawab (PTj) sahaja. Sekiranya pengguna ingin mengemukakan lebih daripada satu aduan dalam satu-satu masa, pengguna dinasihatkan supaya mengemukakannya dalam borang aduan yang berasingan.

    Aduan dan cadangan akan diproses oleh Sekretariat SACAD untuk dimajukan kepada PTj berkaitan dalam tempoh 7 hari daripada tarikh aduan / cadangan diterima.

    Pihak PTj akan memberi maklum balas terhadap aduan / cadangan tersebut dalam tempoh 14 hari daripada tarikh aduan / cadangan diterima di pihak PTj.

    Pengguna hendaklah memberi maklum balas kepuasan pelanggan dalam 7 hari. Sekiranya tiada sebarang maklum balas, pengguna dianggap telah berpuashati dan aduan / cadangan tersebut adalah selesai dan ditutup.